Všeobecné obchodní podmínky

A. Základní pojmy

Poskytovatel: SaunaCafe club 
                         Malická 17, 301 00 Plzeň

Provozovatel: Roman Straka
                         Sídliště 451, Toužim
                         IČ 61176079, DIČ CZ6804241455

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba objednávající si služby nabízené SaunaCafe club

Služby: 
1/ Zákazník objednává vždy celý Wellness , jehož součástí jsou:
– sauna s bazénkem
– vířivá vana pro 2 osoby
– sprchový kout 3x
– WC
– odpočívárna/relaxační místnost
2/ Zákazník si objednává vždy celý Milenecký azyl, jehož součástí jsou:
– sprcha
– místnost s postelí

B. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které vznikají objednáním poskytovaných služeb prostřednictvím internetového portálu http://www.saunacafeplzen.cz/(dále jen „webové stránky“).
 2. Webové stránky obsahují veškeré informace o poskytovaných službách včetně aktuálního ceníku a všech souvisejících poplatků. 
 3. Tyto obchodní podmínky může poskytovatel měnit či doplňovat.

C. Objednávka služeb prostřednictvím webových stránek 

 1. Pro objednání Wellness prostoru vyplní Zákazník rezervační formulář na webových stránkách. Pro úspěšné objednání musí být vyplněna doba (v rozmezí 1-6 hod.), datum, čas a jméno, nebo přezdívka a telefonní číslo. Po odeslání vyplněného rezervačního formuláře se zobrazí v objednávkovém kalendáři termín jako zamluvený. Zákazník dostane potvrzovací sms.
 2. Okamžikem doručení potvrzovací sms je objednávka závazná a mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
 3. Zrušení Rezervace (Objednávky) je možné telefonicky. Při zrušení rezervace se uplatní storno podmínky viz bod E těchto obchodních podmínek.

D. Cena a platební podmínky

 1. Ceny služeb včetně všech souvisejících poplatků a příplatků jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný na webových stránkách. 
 2. Cenu je možno uhradit:
  – v hotovosti na místě.

E. Storno rezervace

 1. Veškeré potvrzené rezervace jsou ZÁVAZNÉ.
 2. V případě zrušení Rezervace (Objednávky) zákazníkem budou uplatněny následující storno podmínky:
  – Rezervace zrušená více jak 24 hodin před započetím rezervované služby – bez poplatku
  – Rezervace zrušená méně než 24 hodin před započetím rezervované služby, avšak více než 12 hodin před započetím rezervované služby – 50% z ceny rezervace
  – Rezervace zrušená méně než 12 hodin před započetím rezervované služby – 100% z ceny rezervace.
 3. Storno poplatky se hradí způsobem uvedeným v bodu D odst. 2 těchto obchodních podmínek.

G. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s rezervací námi poskytovaných služeb je Provozovatel. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.
 2. Vámi zadané informace (Jméno a telefonní číslo) jsou uchovávány po dobu rezervace a po jejím uskutečnění jsou automaticky smazány.

H. Platnost a účinnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinností dnem 9.9. 2019
 2. Platné znění těchto obchodních podmínek je zveřejněno na webových stránkách www.saunacafeplzen.cz .

 

Provozní řád 

Vstup do prostor SaunaCafe club

 • Otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách.
 • Vstup do SaunaCafe club je povolen po zakoupení vstupného, ceny vstupného a služeb jsou zveřejněny na webových stránkách, změny cen v ceníku vyhrazeny. 
 • Vstupem do Wellness se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců
 • Dětem do jednoho roku je zakázána návštěva Wellness dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, a s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
 • Dětem mladším 15 let je vstup do Wellness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • Používání zařízení Wellness se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití, nebo uzavřít některé části Wellness pro nutnou údržbu a pro mimo-sezónní provoz a dále z objektivních důvodů (nouzová situace apod.)

Vyloučení z návštěvy Wellness

 • Do Wellness nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, a děti do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Z Wellness může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení policii ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Každý návštěvník Wellness je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí
 • Před vstupem do wellnessu je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi.
 • Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do prostor wellness a končí jeho opuštěním. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.
 • Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Wellness nenese odpovědnost za případnou ztrátu cenností.
 • Do saun je vstup možný pouze bez plavek.
 • Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka, sedačky, saunu.
 • Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru mimo wellness.
 • Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě,  je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
 • Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník Wellness a Mileneckého azylu osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba Wellness nebo policie ČR)
 • Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách Wellness a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (bazénu, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness odpovědnost.

Ve Wellness je zakázáno

 • Zdržovat se v prostoru Wellness bez platného vstupu.
 • Vcházet do prostoru šaten, sprch, bazénu v obuvi.
 • Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.
 • Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat-skákat do vody, a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.
 • Vstupovat do bazénů bez důkladného sprchování s použitím mýdla.
 • Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu.
 • Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška).
 • Koupání nebo používání zařízení dětí do 1 roku.
 • Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou.
 • Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách.
 • Brát s sebou do prostor zařízení (bazénu, vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zákaz čištění, nebo praní prádla.
 • Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
 • Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením.
 • Kouřit ve všech prostorách Wellness a Mileneckého azylu
 • Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness a Mileneckého azylu
 • Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Wellness. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 • Vodit do budovy Wellness psy nebo jiná zvířata.

Všeobecná ustanovení

 • Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích, webových stránkách Wellness.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat.
 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Wellness a nabývá platnosti dnem schválení.
 • Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit zaměstnanci, nebo přímo vedení podniku.
 • Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
 • Povinnost návštěvníka důkladně se umýt mýdlem bez plavek před vstupem do bazénů, dodržování zákazu koupáním ve spodním prádle, šortkách, bermudách vytváří rozhodující předpoklad k tomu, že budete v bazénech s cirkulací vody relaxovat v čisté a zdravotně nezávadné vodě.

Upozornění

V provozu Wellness se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Děkujeme.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. V platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Postup při saunování

 • Návštěvník se svlékne v šatně a potom se důkladně umyje pod sprchou.
 • Před vstupem do potní místnosti se návštěvník osuší ručníkem.
 • Do potní místnosti si návštěvník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo osušku .
 • Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5-15 minut. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned potní místnost opustit!
 • Po opuštění potní místnosti se návštěvník osprchuje.
 • Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárně, a doplnění tekutin.
 • Tento saunovací cyklus doporučujeme 3-5x opakovat.
  Doba pobytu v prostorách sauny je maximálně 100 minut.
 • Ve všech prostorách sauny je nutno z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat ručník nebo prostěradlo.
 • V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla.

Platnost od 9.9. 2019

NÁŠ PODNIK HLEDÁ NOVÉHO MAJITELE

PROVOZ JE NEPŘERUŠENÝ